תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

שימוש באתר והסכמה לתנאיו

 1. חברת "השחר העולה תעשיית ממתקים בע"מ, המפעילה את אתר האינטרנט "השחר העולה" (להלן: "החברה", או "המפעילה", או "מפעילת האתר"), מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר האינטרנט, (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"), אותו החברה מנהלת ומפעילה בכתובת: https://has.co.il/ (להלן: "האתר").

 

 1. מדיניות פרטיות זו ומדיניות ה"Cookies" ( להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות"), הינה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ומתנאי השימוש הזמינים באתר, והיא מסדירה את האופן שבו המפעילה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת באתר. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות, ועל כן, עליך, המשתמש, לקרוא אותה בקפידה.

 

למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות, תהיה המשמעות שיוחסה להם בתקנון האתר ובתנאי השימוש המפורטים בו.

 

הגלישה באתר וביצוע פעולות בו ובאמצעותו, מהווים הסכמת המשתמש לתנאים הכלולים במדיניות הפרטיות.

 

 1.  המידע המובא להלן, מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הפרטיות של המפעילה באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהמפעילה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן היא אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהמפעילה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהמפעילה תעביר להם מידע וכיצד המפעילה שומרת את המידע.

 

 1. בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. המדובר במידע שהמשתמש מוסר ביודעין, ומידע סטטיסטי ומצטבר אודות השימוש שעשה באתר, ואשר אינו מזהה את פרטי המשתמש. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמידע שמסר ו/או ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו עם המפעילה, יישמר במאגר המידע של המפעילה, והשימוש בנתונים אלה ייעשה בהתאם למטרות המאגר והשימוש באתר.

 

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו, וכי מסירת המידע הנ"ל, נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לכך, שהמידע שמסר, יישמר במאגר המידע של המפעילה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, ומאשר, כי השימוש במידע שמסר, לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו. השימוש במידע שבמאגר ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, על פי הוראות כל דין ולמטרות המפורטות להלן:
  • לצורך מתן שירות ושמירת קשר עם המשתמש;
  • למטרות פרסום, שיווק וקידום מכירות;
  • לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע, ומסירתו לצדדים שלישיים;

 

 1. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

 1. מדיניות הפרטיות על כלל תנאיה, חלה על השימוש באתר ובתכניו, באמצעות שימוש במחשב או כל מכשיר תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולרי, טאבלט וכדומה, בין אם נעשה שימוש ברשת האינטרנט, ובין אם נעשה שימוש באמצעי תקשורת אחרים.

 

מדיניות פרטיות, איסוף מידע ושמירתו

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי המפעילה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש, ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") .

בזמן השימוש בשירותי האתר, פרט למידע שמסר המשתמש, נאסף אודות המשתמש מידע סטטיסטי ומצטבר, אשר אינו מזהה אותו באופן אישי, ואינו נשמר ביחד עם פרטיו האישיים, כגון: שירותים בהם השתמש, העמודים באתר בהם צפה, הרגלי צריכה, ועוד. המידע הנ"ל, מתועד באופן אוטומטי בשרתי החברה, ולרבות כתובת ה- IP של המשתמש, וכן תיעוד הדפים בהם גלש. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים לביצוע התיעוד ושמירתו במאגרי החברה, כמפורט במדיניות הפרטיות כאמור לעיל.

הנתונים שנאספו אודות המשתמש, יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה, וייעשה בהם שימוש בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתקנון ותנאי השימוש, ובהתאם לכל דין.

 1. המידע הנאסף באתר, נועד לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, כך שיתאמו בצורה מיטבית להעדפות המשתמשים. בנוסף, השימוש במידע נועד למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות לשם קידום מטרות מועדון הלקוחות של החברה, ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

 

 1. רישום לשירות מסוים הזמין דרך האתר, לרבות רישום למועדון הלקוחות של החברה או לרשימות דיוור או לכל עניין אחר, ידרוש את הסכמת ואישור המשתמש לתנאי אותו שירות.

 

 1. בכפוף להסכמתך, ככל שתתקבל, ועל פי דין, המפעילה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר, לצורך קבלת עדכונים, מתכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת, כל עוד לא נתקבלה הודעת סירוב מטעמך, או הודעה אחרת בכל עת. במידה ותרצה לחזור בך מהסכמתך, אנא פנה אל המפעילה באמצעות כתובת המייל המופיעה בסעיף 47 להלן בצירוף בקשתך ופרטייך המזהים.

 

 1. מובהר כי אינך מחויב למסור את הפרטים המפורטים לעיל על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים, על מנת לקבל את השירותים המבוקשים באמצעות האתר. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי המפעילה ונציגיה בנושא. עם זאת, לתשומת ליבך, דע כי ללא מסירת פרטים מסוימים, (למשל, ללא הזנת פרטים מזהים בעת הצטרפות למועדון הלקוחות), לא נוכל לספק את השירותים המוצעים, חלקם או כולם.

 

 1. יש למסור מידע ו/או לעדכן באתר מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשית לעשות כן, במפורש ובכתב. למפעילה אין אחריות באשר לנכונות המידע ולאיכות אמינותו ולא תיתכן תלונת הצדדים כלפיה.

 

 1. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש שלך באתר ושיפור חוויית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP ) , שם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

 

 1. במתן הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על פיהן. במידה שאינך מסכים, אנא עדכן את הגדרות מכשירך או הדפדפן שלך לפי העדפותייך כאמור לעיל.

זכות העיון והתיקון

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, או מיופה כוחך, זכאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר המפעילה, ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל המפעילה באמצעות האתר, או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת : info@has.co.il .

לאחר קבלת הודעתך כאמור, המפעילה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

 

המשתמש יהיה זכאי לעיין במידע לגביו, המוחזק לגביו במאגר המידע של המפעילה.

העברת מידע

 1. מפעילת האתר לא תעביר ולא תמסור מידע אודות המשתמש, לצד שלישי כלשהו, אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

 

 1. העברת המידע ע"י המפעילה לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

 

 1. המפעילה רשאית לחשוף את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 

 • צדדים שלישיים אשר מעניקים למפעילה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT) שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים למפעילה שירותים בקשר עם פעילותה. יש להדגיש, כי לגורמים אלה אין זכות להשתמש במידע זה, מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה, אלא אם כן נאמר אחרת.
 • אם תתקבל אצל המפעילה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
 • בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין המפעילה או מי מטעמה.
 • במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישת האתר מהמפעילה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר, במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, במפעילת האתר.
 • אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה חשד, כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע במפעילה, או במי מטעמה, או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
 • אם תועלה טענה או יתעורר אצל המפעילה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
 • בכל מקרה שהמפעילה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק למפעילה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

 

 1. מפעילת האתר רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

 

 1. למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה, בקשר למסירת פרטיהם כאמור לעיל, והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.

 

 1. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, האתר וכל מי מטעמו לא יישא בכל חבות, והוא פטור מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו ועוד.

אחריות לתוכן האתר

 1. האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות הזמינים דרכו, מונגשים עבור המשתמש כפי שהם ובכפוף לזמינותם (""As is). המפעילה נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, והיא אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריות המלאה של המשתמש.

 

 1. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק למשתמש כל זכות מלבד אלו המפורטות במדיניות זו, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינו לבין המפעילה.

 

 1. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן זה, נעשית לפי שיקול דעת המשתמש באופן בלעדי ובאחריותו בלבד.

 

 1. מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים ושירותים המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. אם הנך מזהה פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, אנא פנה אל מפעילת האתר, על מנת שתפעל לתקנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה, המפעילה לא תהא אחראית בקשר לאף מוצר ו/או מתכון ו/או המלצות שפורטו ו/או הוצגו באתר ואשר התקבלו מגורם שלישי.

אבטחת מידע

 1. האתר נוקט באמצעי הגנה טכניים, פיזיים ומנהליים על מנת להגן על פרטיות ואבטחת המידע הנאסף באתר, וזאת בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, אינו בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף למודעותו לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. המפעילה אינה יכולה לערוב לכך, שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במאגריו. אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, המשתמש מתבקש לעדכן את מפעילת האתר באמצעי ההתקשרות המוצגים בסעיף 40 להלן.

קניין רוחני ושימושים אסורים באתר

 1. התכנים המופיעים באתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב, (להלן: "המידע"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, ובכל מקרה שייכים למפעילה או לצדדים שלישיים אחרים. שימוש שיעשה המשתמש במידע, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהמפעילה, הינו אסור בהחלט ויהווה הפרת זכויותיה.

 

כמו כן, אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש, המפעילה הינה הבעלים בכל הזכויות הקשורות בתוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתר.

 

 

 1. שם האתר, על כל נגזרותיו ומותגיו, כמו גם שמות האתרים המקושרים לאתר זה, וכן שמות הדומיין של האתר/ים, הינם סימני מסחר מוגנים של המפעילה ובבעלותה המלאה והבלעדית. אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 

 1. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל, ו/או לשחזר, ו/או לעבד, ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם המפעילה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

מידע על אנשים אחרים

 1. במקרה בו המשתמש יספק מידע אישי למפעילה בקשר לאנשים אחרים, לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות זאת אך ורק לאחר: (1) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן (2) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

מדיניות ה-Cookies

 1. האתר משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ), לצורך תפעולו השוטף והתקין. מטרת השימוש ב- Cookies, היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות נתוני המשתמש במהירות וביעילות בעת השימוש באתר, וכן, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. Cookie הוא קובץ מידע קטן שמועבר למחשב או למכשיר הסלולרי של המשתמש ע"י שרת האינטרנט, למטרת שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלו באתר. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב, ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו.

 

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות לחסום קבצי Cookies. היה אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בלשונית העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

בהסכמתך למדיניות שימוש זה, הינך מתיר למפעלה להתקין Cookies על גבי מכשירך, להשתמש במידע האגור בקובץ זה, ולזהותך על פיו.

 

 1. האתר עושה שימוש ב– Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אנו משתמשים, בין היתר, ב-Cookies של Google analytics, Facebook, Tabula. המשתמש מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסת המשתמש לאתר, המפעילה עשויה למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלו, על מנת לזהות את הלקוח, להתאים לו אישית שירותים, להציג תוכן ופרסומות, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון של המשתמש נשמרת, למזער סיכונים ולמנוע הונאות.

המפעילה אינה אחראית לתפעול אתרים של ספקי צד שלישי, או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, על כן, על המשתמש לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים הנ"ל, בטרם השימוש באתרים אלה.

 

 1. המשתמש רשאי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookies של האתר, אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן של המשתמש מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימוש של המשתמש באתר האינטרנט. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב–Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה– Cookies כאן: [לשתול פה לינק מתאים].

שונות

 1. תנאי השימוש המפורטים במדיניות זו, אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין המפעילה, או מי מטעמה, בשום אופן.

 

 1. על השימוש באתר, ו/או כל תביעה, ו/או דרישה, ו/או בקשה, הנובעים משימוש זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בבתי המשפט המוסמכים בחיפה והדין המהותי והפרוצדורלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות המפעילה לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול המפעילה.

 

 1. אם תנאי מתנאי השימוש יימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה, תנאי זה יימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים.

 

 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות, יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים. ככל ואינך מסכים לתנאי המדיניות, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר.

 

 1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. המפעילה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

 

 1. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית למפעילה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

יצירת קשר

 1. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק, ומכבד את זכותך לפרטיות.

 

אם הינך סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המפורסמים באתר.

 

כמו כן, הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בקשה או בעיה הקשורה באתר ו/או במדיניות הפרטיות של המפעילה, בכתובת המייל: info@has.co.il.